ผ่านการประเมินจากต่างประเทศ (Utas)

ได้รับการประเมินภายนอกจาก

utas.jpgFaculty of Education
Bachelor of Teaching Program
Private Bag 66
Hobart 7001
Tasmania
AUSTRALIA

 

 สรุปผลการประเมินภายนอก
ของคณะประเมินจากมหาวิทยาลัยแทสมาเนีย ออสเตรเลีย
ประเมินในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549

        1. โรงเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้
        2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คณะครูส่วนใหญ่มีอายุน้อยและมีพลังในการทำงาน
        3. โรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมต่างๆอย่างหลากหลายและกว้างขวาง เช่น กิจกรรมพัฒนาคลื่นสมอง กิจกรรมชมรมเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน (MI)
        4. การดูแลบุคลากรและการดำเนินงานอย่างเป็นกันเองแบบครอบครัว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
        5. โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ออกแบบหลักสูตรและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยนักเรียนมีส่วนในการเลือกเรื่องที่จะเรียนและวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง
        6. นักเรียนมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิด มีทักษะในการตั้ง คำถาม มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี เข้ากับสังคมและคนอื่นได้และเป็นคนรักการเรียนรู้
        7. โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี มีสนามเด็กเล่น สนามกีฬามาตรฐาน ตลอดจนอาคารสถานที่ พื้นที่สีเขียว และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
        8. ปัจจัยของความสำเร็จ คือ การมีผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ และมียุทธวิธีในการบริหารจัดการ มีการกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
        9. มีการพัฒนาโปรแกรมอบรมหลายโปรแกรม สำหรับผู้ที่สนใจภายนอกได้เข้ามาศึกษา (1,000 คน ในปี พ.ศ. 2548 – 2549 )
      10. โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีการจัดการที่ดี การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต เช่นการพัฒนาโปรแกรมการอบรมให้ความรู้สำหรับบุคคลภายนอก และโปรแกรมการจัดค่ายสำหรับนักเรียนทั่วไป และมีแผนงานในการหารายได้
      11. โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาไปในทางที่ดีของระบบการศึกษาในประเทศไทย
      12. ไม่ต้องสงสัยว่า “นี่คือโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับโลก” (World Class)

008.jpg

007.jpg
 
 
 
 
 
 003.jpg002.jpg004.jpg
Comments