ผ่านการประเมิน สมศ. ระดับดีมาก

ได้รับการประเมินภายนอกจาก

sms.jpg สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

 

 

The Result of Quality Standard Assessment by External Assessment for the School in Basic Educational Level

Lamplaimat Pattana School, Burirum, Thailand
By The National Education Standards and Quality Assessment (Sor Mor Sor), Thailand
Downloadfile doc

 

Comments