ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

'''วิเชียร  ไชยบัง''' เกิดวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511

เกิดอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2540 เริ่มเขียนเรื่องสั้นลงในสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ และ นิตยสารแพรว เรื่อยมาจนปี พ.ศ. 2545 เรื่องที่โดดเด่น เช่น มาร ก่อนโลกาวินาศ ลูกชาย ลมหายใจของกาลเวลา

ปี พ.ศ. 2545 ลาออกจากราชการเพื่อมาทำงานในโครงการ โรงเรียนตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเจมส์ คลาร์ก ประเทศอังกฤษ โดยเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงปีนั้นจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดของประเทศไทย

            ความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนตัวอย่าง ด้วยช่วงเวลานั้นกระแสการปฏิรูปการศึกษาเริ่มต้นมาแล้วหลายปี และมี พรบ.การศึกษาฉบับแรกไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากนัก  การมีโรงเรียนตัวอย่างอาจจะช่วยให้ครูหรือนักการศึกษาได้เห็นการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด มูลนิธิ เจมส์ คลาร์ก จึงสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาในที่สุด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยปีแรกมีเพียง 3 ชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 1 ห้อง คือ ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และก็ทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2546 - จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Lamplaimat Pattana School หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ครูใหญ่โรงเรียนนอกกะลา"

 

== ประวัติการศึกษา ==

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม  2534 (ค.บ./การประถมศึกษา)

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 2544 (กศ.ม./การวิจัยการศึกษา)

 

=== งานเขียน ===

นิทานสําหรับเด็ก 

“พระราชาบนดาวสีเขียว”(2548)

“เด็กชายกับดวงดาว” (2549)

“ปลาดาวบนชายหาด”(2549)

“ใครๆก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น”(2554)

“เต่าภูมิใจ”(2556)

“ไม่มีฟัน ไม่เห็นเป็นไร”(2558)

“แมวแต้มห้าจุด”(2559)

“กานักกิน”(2559)

งานวิชาการ

 “โรงเรียนนอกกะลา”(2551)

“ฅนบนต้นไม้”(2552)

“ปาฏิหาริย์การศึกษา ณ โรงเรียนนอกกะลา”(2554)

“จิตศึกษา”(2554)

“วุฒิภาวะของความเป็นครู”(2556)

วรรณกรรม

“จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ”(2549)

“สายลมกับทุ่งหญ้า”(2551)

“อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว”(2552)

“ปลาทอง (รวมทั้งตัวที่ว่ายน้ำแบบหงายท้อง)”(2557) 

“เมืองแห่งหมอก”(2559)

กวีนิพนธ์

            “ณ ริมธารแห่งกาลภพ”(2557)

“รักในเอเดน”(2558)

 

== ผลงาน ==

พ.ศ. 2548 -2550  ร่วมกับองค์กร PLAN Thailand พัฒนาครูศูนย์เด็กเล็กในจังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำพู และ ศรีสะเกษ  จำนวนกว่า 1,400  คน

 พ.ศ. 2548-2549   ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Australian Embassy in Thailand และกระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบทั่วประเทศ  64  โรงเรียน

 พ.ศ. 2549-2551  ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย Chiang Rai Municipality  พัฒนาโรงเรียนในสังกัด

 พ.ศ. 2550-2553  ร่วมกับ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิหอการค้าไทยอเมริกัน AMCHAM FOUNDATION  พัฒนาโรงเรียนในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง  และ ชลบุรี)  จำนวน  40  โรงเรียน

 พ.ศ. 2551-2552  ร่วมมือกับ Temasek Foundation,  PDA, NIE และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Lamplaimat Pattana School   ตามโครงการ  The School Management and Education Leadership Training Programme for  Lead-ers  and  Teachers in Primary School     เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู  และการบริหารจัดการปัจจัยที่ช่วยให้โรงเรียนมีคุณภาพในทุกๆ  ด้าน    และ  เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  จำนวน 160 โรงเรียนจาก 20 เขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ. 2551-2552  ร่วมมือกับ Temasek Foundation,   และ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้บริหารและครู โดย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Lamplaimat Pattana School   ตามโครงการ  Transforma-tive Education TOT Programme (TEP)  จำนวน  11  เขตพื้นที่การศึกษา

 พ.ศ. 2555 ร่วมกับ Kampuchean Action for Primary Education(KAPE) Cambodia หลักสูตร Teaching for Thinking Skills Development, PBL (Problem-based Learning), and Transformative Learning (emphasizing the spiritual and emotional quotients of education) พัฒนาผู้บริหารและครู ราชอาณาจักรกัมพูชา Cambodia โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Lamplaimat Pattana School

 พ.ศ. 2553-2555  ร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น Khon Kaen City  พัฒนาโรงเรียนต้นแบบในสังกัด

 พ.ศ. 2556-2557  ร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา "โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน" พัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 พ.ศ. 2556-2557  ร่วมมือกับมูลนิธิเวปทูไทย Web2Thai Foundation พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ PBL Problem Based Learning และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลำปลายมาศพัฒนาโมเดล

 พ.ศ. 2557-2558  ร่วมมือกับเครือข่ายงอกนอกกะลา NNK Model School Project พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ PBL Problem Based Learning และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลำปลายมาศพัฒนาโมเดล เริ่มต้นสร้างเครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดน่าน และ โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2557-2558  ร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) "โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน" พัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พ.ศ. 2558-2559  พัฒนาโครงการ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู พัฒนาโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดหนองคาย สนับสนุนโดย มูลนิธิกองทุนรวมคนไทยใจดี BKIND ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พ.ศ. 2559  บุคคลเกียรติยศ มูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2559 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 42 มูลนิธิโกมล คีมทอง

พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการขยายผล โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา ปี 2559- 2560 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)

 

=== ผลงานที่สำคัญ ===

พัฒนานวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน   เพื่อพัฒนาความฉลาดด้านจิตวิญญาณของมนุษย์

พัฒนาการสอน PBL (Problem based Learning) ในแบบโรงเรียนนอกกะลา

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Professional Learning Community PLC

พัฒนานวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ในแบบโรงเรียนนอกกะลา

ครูต้นแบบบูรณาการ จาก 40 ปี Nation Channel State of The Nation : คนไทยหัวคิดสร้างสรรค์ ครูใหญ่โรงเรียนนอกกะลา

พัฒนาโรงเรียน   เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างให้กับโรงเรียนโดยทั่วไป  (ดังหนังสือ  “โรงเรียนนอกกะลา”) พัฒนารูปแบบการสอน 

“การบูรณาการสอนโดยโครงงาน Project-based learning ที่เน้นการคิดสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งบนฐานสมอง” ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกจากภายใน

พัฒนาโปรแกรมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้นำ True Leader

Ashoka Fellowship in 2011

THE ANOTHER CLASSROOM : New Heart New World (โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง) หนังสือที่รวบรวม “จิตสำนึกใหม่” ของบุคคลต่างๆ ซึ่งเคยผ่านการทำความเข้าใจต่อโลกและการเรียนรู้จิตใจตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกใหม่ของผู้คนให้ตื่นรู้รับปี 2012 อย่างมีสติ เข้าถึงความจริงในการใช้ชีวิตมากขึ้น จากประสบการณ์ของผู้ค้นพบการตื่นรู้ 1ใน 22 คน

สร้างชุมชน"โรงเรียนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง" อโชก้าประเทศไทย Transforming Public Education in Rural Thailand

บรรยาย "Speaker" TK Forum 2014 “Learning in the Digital Era” สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park

บทความ โดย อรชุมา มีวงศ์อุโฆษ ครูวิเชียร ไชยบัง : “จิตศึกษา” สู่ความงอกงามทางการเรียนรู้” นิตยสาร plook ฉบับที่ 48 เดือนธันวาคม 2557 ทรูปลูกปัญญาTrueplookpanya

บทความ โดย kru eduzones ครูวิเชียร ไชยบัง คุณครูนอกกะลาผู้สร้างสุขในโรงเรียน จาก

บุคคลเกียรติยศ มูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2559 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 42 ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2559 มูลนิธิโกมล คีมทอง

ได้รับรางวัลนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการขยายผล โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา ปี 2559- 2560 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)

 

Comments