ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต                                                            

      โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อเป็นแบบอย่าง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อให้เด็กในชนบท  มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่ากับเด็กในเมืองเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ดังนั้นปีการศึกษา 2553 นี้ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต ดังนี้  

1.ออกแบบการพัฒนาผู้เรียนอย่างองค์รวม  เพื่อให้บรรลุทั้ง 4 ด้าน ดังนี้   

iq (small).jpg


 


 

 

 

 ซึ่งได้ออกแบบตารางเรียนเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงเช้า  เน้นการพัฒนา ความฉลาดทาง ด้านอารมณ์(EQ) และจิตวิญญาณ(SQ)                          
  • ช่วงสาย เน้นการพัฒนาความฉลาดทาง ด้านสติปัญญา (IQ)
  • ช่วงบ่าย เน้นการพัฒนาความฉลาดทาง ด้านร่างกาย (PQ)

                 ตัวอย่างตารางเรียนเป็นดังนี้

hhhh (small).jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2.พัฒนารูปแบบการบริหาร
     ใช้การบริหารแบบองค์รวม มีระบบโครงสร้างการบริหารงานเป็นกลุ่มงาน คณะครูร่วมกันคิดและตัดสินใจร่วมกัน เน้นการทำให้องค์กรเป็นองค์กร แห่งความสุข เป็นองค์กรมีชีวิตและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการความรู้จากข้างนอกและข้างใน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้                                                                                          
3.พัฒนารูปแบบการพัฒนาครู
       พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูอย่างมีเป้าหมาย ทำอย่างต่อเนื่อง จนมีคุณภาพสูง ได้แก่

  • วิสัยทัศน์องค์กรและส่วนบุคคล
  • กรอบความคิดบวก
  • การทำงานเป็นทีม
  • ทักษะการสอน 
  • การร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • การก้าวสู่เป็นครูมืออาชีพ และ เป็นนักจัดกิจกรรม

หน้าถัดไป >>

Comments