ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต หน้า2

  4.พัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน 
     พัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจการศึกษา มากขึ้นและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ตัวอย่างกิจกรรมมีดังนี้

  • ออกแบบให้ผู้ปกครองเป็นผู้วางแผนและจัดกิจกรรมโรงเรียนเอง อาทิเช่น กีฬาสีบุญคูณลาน ไหว้ครู ปัจฉิมนิเทศ แห่เทียนพรรษบวชภาคฤดูร้อน เป็นต้น
  • จัดประชุมผู้ปกครองเป็นประจำ อย่างน้อย Quarter ละ 1 ครั้ง
  • จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่
  • จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

  5.พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างองค์กร/บุคคลแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างองค์รวม
    5.1 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้และการสอน
        การเรียนรู้ทำให้บุคคลงอกงามทั้งผู้เรียนและครูการเรียนรู้มีความหมายมากกว่าการและการสอนที่ดีต้องมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้

llllll (small).jpg

           5.2 ใช้จิตวิทยาใหม่ที่เน้นการปลูกฝัง สิ่งที่ดีงามในจิตใต้สำนึกลดการหลั่งสาร cortical ซึ่งเป็นสารยับยั้งการเรียนรู้โดย การลดการเปรียบเทียบระหว่างบุคคล ลดคำพูดด้านลบ ลดการทำให้กลัวไม่ใช้ความรุนแรง แล้วสร้างภาพพจน์ ด้านบวกให้ได้รับความรักและให้พลัง

  1  copy.jpg

       5.3 วิชาจิตศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้านใน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ(SQ)เกิดความเข้าใจชีวิต เห็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมของสิ่งต่างๆกับมนุษย์
การปลูกฝังค่านิยม เชิงลึกในจิตใต้สำนึกและจัดกิจกรรมพัฒนาคลื่นสมองต่ำ (Low Brain Wave Learning) เพื่อเตรียมสมองให้พร้อมกับการเรียนรู้

     
5.4 กิจกรรมพัฒนาการคิด (Thinking Skills)และเครื่องมือคิด                                                                                                                     
ระดับของการคิดแบ่งเป็นดังนี้

  • ระดับต้น – วิเคราะห์  สังเคราะห์  มโนทัศน์  และวิจารณญาณ
  • ระดับสูง – จินตนาการ  และ คิดสร้างสรรค์
  • ระดับสูงสุด – การคิดเชิงอนาคต คือ  Vision
  • การคิดเชิงกำกับ  Meta cognition
2.jpg


Comments