ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต หน้า3

  3.jpg

                5.5 การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อให้สมองของผู้เรียนจัดเรียงความรู้เป็นโครงสร้างองค์ตามแนวคิด Constructionist โดยออกแบบหลักสูตรที่ผสมผสานแนวคิดการบูรณาการโดยโครงงานที่เน้นการคิดเพื่อมุ่งความเข้าใจ อันลึกบนฐานสมอง                   

  6.เป้าหมายการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
         6.1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรใหม่

             ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยการบูรณาการที่เน้นการคิดสู่ความเข้าใจอันลึกบนฐานสมอง ซึ่งจะออกแบบเป็นหน่วยบูรณาการในสาระ และหน่วยบูรณาการข้ามสาระ

            6.2 พัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ และการเป็นนักจัดกิจกรรม

         6.3 การขยายผล

             จากที่ผ่านมาโรงเรียนโดยทั่วไป  โดยเฉพาะในโรงเรียนรัฐบาล มีครูและผู้บริหารเข้ามาเรียนรู้แนวคิด  กระบวนการหรือ วิธีการของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไปใช้เป็นอย่างมากซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นได้เริ่มทำจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจิตวิทยาในชั้นเรียน กิจกรรมการเตรียมสมองผู้เรียน  การให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านโครงงานหรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  และบางโรงเรียนนำรูปแบบการเรียนการสอนที่ LPMP ไปใช้เกือบทั้งหมด    

              ปีการศึกษา 2553 นี้จะพยายามทำให้เกิดการนำไปใช้ในโรงเรียนโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น และนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ไปพัฒนาโรงเรียนที่เคยพัฒนาแล้วให้ ดียิ่งขึ้น

         6.4 เป็นต้นแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในประเทศไทย                 

         6.5 พัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนให้เป็นทฤษฎีการศึกษา

  หน้า1 หน้า2

Comments