นายเจมส์ คลาร์ก


1.  ประวัติส่วนตัว

  นายเจมส์ คลาร์ก  เกิดที่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2507

จบการศึกษาทางด้าน  Mathematics  and  Philosophy ที่ วิทยาลัยเมอร์ตัน  มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด  โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1

มาประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 หลังจากนั้น นายเจมส์ คลาร์ก ก็ได้มาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร

2.  การให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                นาย เจมส์ คลาร์ก ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ยากจนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541- 2549 รวมเป็นเวลา   8 ปี เป็นเงินทั้งหมด 20 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,560 ทุน   โดยทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นจะเป็นเงินปีละ 6,000 บาท และสำหรับชั้นมัธยมปลายเป็นเงินปีละ 8,000 บาท

                ในช่วงที่ให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2545 นายเจมส์ คลาร์ก ได้ให้ความสนใจไปคัดเลือกนักเรียนทุนด้วยตัวเองทุกปี โดยไปสัมภาษณ์เด็กที่ขอรับทุนตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กในจังหวัดต่างๆ            

3. โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ที่จังหวัดแพร่

                เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2548 นายเจมส์ คลาร์ก ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่พ่อ-แม่ ติดเชื้อเอดส์ รวมทั้งทุนการประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อในจังหวัดแพร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาท มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องประกอบอาชีพจำนวน 38 ครอบครัว และเด็กที่ผู้ปกครองได้เสียชีวิตไปแล้วจากโรคเอดส์ได้รับทุนการศึกษาจำนวน ทั้งหมด 508 ทุน

4.  โครงการโรงเรียนตัวอย่าง

                ปี 2543  นาย เจมส์ คลาร์ก อยากให้มีโรงเรียนตัวอย่างในชนบท เป็นโรงเรียนที่สอนให้เด็กใช้ความ คิดและเหตุผลมากกว่าการท่องจำ สามารถเป็นแบบอย่างของการเรียนการสอนในโรงเรียนอื่นได้ จากประสบการณ์ที่ได้ จากการไปสัมภาษณ์นักเรียนทุนในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้นายเจมส์  คลาร์กได้รับทราบว่า ระบบการศึกษาไทยในชนบทยังจะต้องได้รับการปรับปรุงอีกมาก

                ในที่สุดแนวความคิดดังกล่าวเป็นความจริง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 50.2 ไร่ ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเงินของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา   สร้างเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546  โดยมีนักเรียน 3 ระดับชั้น คือ ชั้นอนุบาล 1 , ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นละ 1 ห้อง รวมเป็น 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน

                ตั้งแต่เริ่มต้น นายเจมส์ คลาร์ก เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องการลงทุนก่อสร้างโรงเรียน และสิ่งสนับสนุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เป็นจำนวนเงินประมาณ 52.5 ล้านบาท นอกจากนั้นนายเจมส์ คลาร์ก ยังสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ ปี 2546 - 2553 เป็นเงิน 52.5 ล้านบาท  รวมเป็นเงินที่นายเจมส์ คลาร์ก สนับสนุนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาถึงปัจจุบันเป็นเงินทั้งสิ้น 105 ล้านบาท 

ตั้งแต่ปี  2553 เป็นต้นไป  ค่าดำเนินการของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา  ประกอบด้วยที่มาของงบประมาณ 3  ส่วน คือ

1.              เงินบริจาคจากมูลนิธิเจมส์คลาร์ก  

2.              เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

3.              รายได้ของโรงเรียนฯ


Comments