โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ มาตรการที่ 1 

กำหนดนโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

 • จัดทำนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
 • ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย

 

  มาตรการที่ 2 

 บริหารจัดการเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

 • จัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
 • ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
 • สำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในโรงเรียน  มาตรการที่ 3 

จัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ตามกฎหมาย

 • ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกช่องทาง
 • ไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่
 • จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

 

  มาตรการที่ 4 

สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้

 • วางแผนและกำหนดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในหลักสูตร
 • วางแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่นอกหลักสูตร
 • เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

 

  มาตรการที่ 5 

การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อน “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

 • ส่งเสริมให้นักเรียนเฝ้าระวังป้องกันการสูบบุหรี่ ทั้งในและนอกโรงเรียน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่
 • ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย

 

  มาตรการที่ 6 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่

 • คัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน
 • มีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
 • สามารถส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่เข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสม

 


  มาตรการที่ 7 

การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 • มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ร่วมกับชุมชน
 • ผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่
 • ชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชน

 


Comments