ระดับอนุบาล


ระดับอนุบาล

โพสต์23 ก.ค. 2556 00:09โดยTheeraphan Leethapthai

        การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลจะเป็นไปตามหลักการพัฒนาของเด็ก  กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกแทรกไว้ด้วยแนวคิดต่างๆ ที่เป็นข้อดีจากหลากหลายนวัตกรรมด้วยกัน  ซึ่งต้องเหมาะกับชุมชนด้วย เช่น

                การเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ    ( Whole  language)  เด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมายโดยการซึมซับจากสิ่งที่เห็นรอบตัว  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้าง

                ช่วยเหลือตนเองตามแนวมอนเตสเซอรี่    ( Montesery)  เด็กทุกคนต้องช่วยเหลือตนเองในขั้นพื้นฐานได้

                แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์   ( Neo  humanist )  เชื่อ ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  และเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับชีวิต  พร้อมด้วยคุณธรรม   ภูมิปัญญา  และสำนึกความเป็นพลเมืองดี

                เรียนรู้แบบโครงงาน  ตามแนวคิด   (Project  approch )  เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมแบบโครงงานตามหน่วยการเรียนในแต่ละภาคเรียน   มีการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบ  ตลอดทั้งได้ศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน  และมีฟาร์ม  แปลงผัก  บ่อเลี้ยงปลาอยู่ในโรงเรียนด้วย 

          สำหรับเด็กในวัยนี้จะเป็นการปูพื้นฐานทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระดับ ประถมศึกษา  ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นการรู้จักคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังใหรู้สึกดีต่อตัวเอง  และผู้อื่น  การจัดการเรียนการสอนในระดับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กอายุ    4 – 6 ปี  ในด้านต่างๆ  ดังนี้

  1. พัฒนาการด้านร่างกาย
  2. พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ
  3. พัฒนาการด้านสังคม
  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา

                เด็กปฐมวัยเรียนรู้จาก

  • เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  แล้วโยงมาที่ใจ
  • เรียนรู้ผ่านกระบวนการของ  Project   
  • เรียนรู้ผ่านการเล่น

การปรับพฤติกรรม

โพสต์23 ก.ค. 2556 00:07โดยTheeraphan Leethapthai

การปรับพฤติกรรม
    ในระดับชั้นอนุบาลใช้เรื่องเล่า  นิทาน  ละคร  เป็นสื่อในการปรับพฤติกรรม  เพื่อให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและมีมารยาท ได้แก่  การไหว้  การพูด  การเคารพสิทธิ์ผู้อื่น  เป็นต้น  โดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน 
        -  ปรับพฤติกรรมการพูด  ถ้าใครพูดไม่สุภาพมีการปรับพฤติกรรมโดยการบำเพ็ญประโยชน์  ได้แก่  ล่างถาดอาหารให้เพื่อนทุกคน  ปูที่นอนให้เพื่อนทุกคน  ตากผ้าเช็ดตัวให้เพื่อนทุกคน  ฯลฯ 
        -  การปลูกฝังมารยาทในการไหว้  ได้แก่  ครูและนักเรียนไหว้สวัสดีทักทายพร้อมอ่ยชื่อทุกครังในตอนเช้าและตอนเย็นของ ทุกวัน  น้องอนุบาล 1  และพี่อนุบาล 2  ไหว้สวัสดีทักทายตอนเช้าหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง  นักเรียนไหว้สวัสดีทักทายพร้อมเอ่ยชื่อครูก่อนเข้าชั้นเรียน ฯลฯ 
        -  การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและปกป้องสิทธิ์ของตนเอง  ในกรณีเด็กทะเลาะกัน  ครูจะให้คนที่โดนกระทำบอกความรู้สึกของตนเองกับเพื่อนที่ทำ  โดยเด็กจะบอกเพื่อนว่าอย่าทำเราไม่ชอบ  หากยังมีการกระทำเช่นเดิมอีกครูจะเข้าไปและถามความรู้สึกคนที่ทำว่า เขาชอบไหมถ้ามีคนมาทำกับเขาแบบนี้  เด็กจะบอกว่าไม่ชอบ  ครูก็จะบอกว่าหนูไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกัน  หรือถ้าเพื่อนแซงคิว  เด็กก็จะบอกเพื่อนว่าอย่าแซงคิวเราไม่ชอบ  เป็นต้น

กิจกรรมประจำวัน

โพสต์22 ก.ค. 2556 23:52โดยTheeraphan Leethapthai   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2556 00:04 ]

ตารางกิจกรรมประจำวัน
07.30 - 08.00 น.      รับเด็ก  พบปะกับผู้ปกครอง
08.00 – 08.30 น.     กิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 – 09.00 น.     กิจกรรมพัฒนาร่างกายและสุนทรียะ
09.00 – 09.30 น.     กิจกรรมจิตศึกษา และพัฒนาคลื่นสมองต่ำ
09.30 – 10.00 น.     กิจกรรมพัฒนาสติปัญญา  (Project)
10.00 – 10.30 น.     รับประทานของว่างเช้า
10.30 – 11.00 น.     กิจกรรมพัฒนาการคิดและจินตนาการ
11.00 – 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน                                                                   
12.00 – 13.00 น.     อาบน้ำ  ฟังนิทานและสวดมนต์ก่อนนอน
13.00 – 14.30 น.     นอนพักผ่อน
14.30 – 15.00 น.     ตื่นนอน  เก็บที่นอน  ล้างหน้า  และดื่มนม
15.00 – 15.30 น.     ทบทวนกิจกรรมในแต่ละวัน  
15.30 – 16.00 น.     เล่นอิสระที่สนามเด็กเล่น  รอผู้ปกครองรับกลับบ้าน

เป้าหมาย

โพสต์22 ก.ค. 2556 23:52โดยTheeraphan Leethapthai   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2556 00:03 ]

เป้าหมาย
    เพื่อให้เด็กอายุ  4-6  ปี  มีคุณลักษณะต่างๆ  ดังนี้
1.  มีร่างกายแข็งแรง  ใช้ทุกส่วนของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
2.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  มีมารยาทในการพูด  รู้จักการพูดให้เหมาะสม  ถูกต้องตามกาลเทศะ
3.  รู้จักอดทนรอคอย  รู้จักหน้าที่และสิทธิของตน  มีจิตใจดี  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือผู้อื่น  รู้จักแบ่งปัน  มีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบในหน้า  ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  มีความกระตือรือร้น
4.  มีความคิดแยกแยะ  ริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักคิด  รู้จักแก้ปัญหา  รู้จักตนเอง  และรู้จักควบคุมตนเอง
5.  มีอารมณ์ร่าเริง  แจ่มใส  และมีความสุขเหมาะสมตามวัย

1-4 of 4