เป้าหมาย

โพสต์22 ก.ค. 2556 23:52โดยTheeraphan Leethapthai   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2556 00:03 ]
เป้าหมาย
    เพื่อให้เด็กอายุ  4-6  ปี  มีคุณลักษณะต่างๆ  ดังนี้
1.  มีร่างกายแข็งแรง  ใช้ทุกส่วนของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
2.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  มีมารยาทในการพูด  รู้จักการพูดให้เหมาะสม  ถูกต้องตามกาลเทศะ
3.  รู้จักอดทนรอคอย  รู้จักหน้าที่และสิทธิของตน  มีจิตใจดี  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือผู้อื่น  รู้จักแบ่งปัน  มีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบในหน้า  ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  มีความกระตือรือร้น
4.  มีความคิดแยกแยะ  ริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักคิด  รู้จักแก้ปัญหา  รู้จักตนเอง  และรู้จักควบคุมตนเอง
5.  มีอารมณ์ร่าเริง  แจ่มใส  และมีความสุขเหมาะสมตามวัย
Comments