การปรับพฤติกรรม

โพสต์23 ก.ค. 2556 00:07โดยTheeraphan Leethapthai
การปรับพฤติกรรม
    ในระดับชั้นอนุบาลใช้เรื่องเล่า  นิทาน  ละคร  เป็นสื่อในการปรับพฤติกรรม  เพื่อให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและมีมารยาท ได้แก่  การไหว้  การพูด  การเคารพสิทธิ์ผู้อื่น  เป็นต้น  โดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน 
        -  ปรับพฤติกรรมการพูด  ถ้าใครพูดไม่สุภาพมีการปรับพฤติกรรมโดยการบำเพ็ญประโยชน์  ได้แก่  ล่างถาดอาหารให้เพื่อนทุกคน  ปูที่นอนให้เพื่อนทุกคน  ตากผ้าเช็ดตัวให้เพื่อนทุกคน  ฯลฯ 
        -  การปลูกฝังมารยาทในการไหว้  ได้แก่  ครูและนักเรียนไหว้สวัสดีทักทายพร้อมอ่ยชื่อทุกครังในตอนเช้าและตอนเย็นของ ทุกวัน  น้องอนุบาล 1  และพี่อนุบาล 2  ไหว้สวัสดีทักทายตอนเช้าหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง  นักเรียนไหว้สวัสดีทักทายพร้อมเอ่ยชื่อครูก่อนเข้าชั้นเรียน ฯลฯ 
        -  การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและปกป้องสิทธิ์ของตนเอง  ในกรณีเด็กทะเลาะกัน  ครูจะให้คนที่โดนกระทำบอกความรู้สึกของตนเองกับเพื่อนที่ทำ  โดยเด็กจะบอกเพื่อนว่าอย่าทำเราไม่ชอบ  หากยังมีการกระทำเช่นเดิมอีกครูจะเข้าไปและถามความรู้สึกคนที่ทำว่า เขาชอบไหมถ้ามีคนมาทำกับเขาแบบนี้  เด็กจะบอกว่าไม่ชอบ  ครูก็จะบอกว่าหนูไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกัน  หรือถ้าเพื่อนแซงคิว  เด็กก็จะบอกเพื่อนว่าอย่าแซงคิวเราไม่ชอบ  เป็นต้น
Comments