ระดับอนุบาล

โพสต์23 ก.ค. 2556 00:09โดยTheeraphan Leethapthai
        การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลจะเป็นไปตามหลักการพัฒนาของเด็ก  กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกแทรกไว้ด้วยแนวคิดต่างๆ ที่เป็นข้อดีจากหลากหลายนวัตกรรมด้วยกัน  ซึ่งต้องเหมาะกับชุมชนด้วย เช่น

                การเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ    ( Whole  language)  เด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมายโดยการซึมซับจากสิ่งที่เห็นรอบตัว  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้าง

                ช่วยเหลือตนเองตามแนวมอนเตสเซอรี่    ( Montesery)  เด็กทุกคนต้องช่วยเหลือตนเองในขั้นพื้นฐานได้

                แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์   ( Neo  humanist )  เชื่อ ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  และเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับชีวิต  พร้อมด้วยคุณธรรม   ภูมิปัญญา  และสำนึกความเป็นพลเมืองดี

                เรียนรู้แบบโครงงาน  ตามแนวคิด   (Project  approch )  เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมแบบโครงงานตามหน่วยการเรียนในแต่ละภาคเรียน   มีการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบ  ตลอดทั้งได้ศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน  และมีฟาร์ม  แปลงผัก  บ่อเลี้ยงปลาอยู่ในโรงเรียนด้วย 

          สำหรับเด็กในวัยนี้จะเป็นการปูพื้นฐานทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระดับ ประถมศึกษา  ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นการรู้จักคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังใหรู้สึกดีต่อตัวเอง  และผู้อื่น  การจัดการเรียนการสอนในระดับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กอายุ    4 – 6 ปี  ในด้านต่างๆ  ดังนี้

  1. พัฒนาการด้านร่างกาย
  2. พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ
  3. พัฒนาการด้านสังคม
  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา

                เด็กปฐมวัยเรียนรู้จาก

  • เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  แล้วโยงมาที่ใจ
  • เรียนรู้ผ่านกระบวนการของ  Project   
  • เรียนรู้ผ่านการเล่น
Comments