โรงเรียนนอกกะลา

ชื่อหนังสือ โรงเรียนนอกกะลา

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 19

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-395-979-9 

กะลาใบใหญ่ของระบบการศึกษาคือการยึดติดใน  “ความรู้”  การศึกษาที่แท้คือการสร้างการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนไปถึง  “ปัญญา”  ทั้งปัญญาภายนอก และปัญญาภายใน

“จิตศึกษา”  ซึ่ง  เป็นนวัตกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนไปถึงปัญญาภายใน  ได้แก่  การมีจิตใหญ่เพื่อรักได้อย่างมหาศาล  การเคารพคุณค่าตัวเองและคนอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างภารดรภาพ  การมีสติชำนาญเพื่อให้เท่าทันอารมณ์  การมีสมาธิเพื่อกำกับความเพียรให้สำเร็จ  การมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น

           PBL (Problem based learning)  ซึ่งเป็น Active Learning  ที่จะทำให้ผู้เรียนไปถึงปัญญาภายนอก  ได้แก่  Reading  comprehension,  Writing, Arithmetic,  ICT skills,  Thinking  skills,  Life  &  Career skills,  Collaboration skill  and  Core subject