News---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

----------------------------

             ด้วยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ตั้งอยู่เลขที่162 หมู่ 13 ตำบลโคกกลาง  

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 ดังมีรายละเอียดดังนี้

               นักเรียนชั้นอนุบาล  1  (ผู้ที่เกิดในปี พ.. 2555)           จำนวน 25 คน


หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

        1.  รูปถ่าย 1 แผ่น

                2.  สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น

                3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

                4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ

       5อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล

กำหนดการรับสมัคร

-  วันที่ 9–31 มกราคม  2560 เวลา 08.30 – 16.00. เว้นวันหยุดราชการ (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียนที่จะเข้าเรียน)

-  วันที่ 1–10 กุมภาพันธ์ 2560  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน

-  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน

-  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2560  จับฉลาก เข้าเรียน

-  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  ประกาศรายชื่อผู้จับฉลากได้เข้าเรียน

-  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  รายงานตัว (ผู้ปกครองนำเด็กมาด้วย)

-  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2560 เรียกอันดับสำรอง  กรณีผู้จับฉลากได้สละสิทธิ์

-  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2560   ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

สถานที่รับสมัคร

    -  สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา    สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 4411 0142

       ประกาศ ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.. 2559

 

                                                                             โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Comments