วิถีโรงเรียนจิตศึกษา

โรงเรียนที่ครูสอนด้วยเสียงเบาที่สุด
โรงเรียนที่พ่อแม่ต้องมาเรียนรู้ร่วมกับลูก
โรงเรียนที่ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

                                                                                      อ่านต่อที่นี่


จิ ต ศึ ก ษ า

ปัญญาภายในเป็นความงอกงามไปสู่ความไม่มี

ปัญญาภายนอกเป็นความงอกงามสู่การมี

จิตศึกษา สู่ฐานสมรรถนะ


จิตศึกษา  ซึ่งเป็นกระบวนเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนเพื่อให้เกิดความงอกงามด้านใน  หรือ  ปัญญาภายใน 

เช่น การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว)  การเห็นคุณค่าในตัวเอง  คนอื่นและ

สิ่งต่าง  ๆ เคารพในความแตกต่างของกันและกัน  การมีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 

                                                                                                                                                 อ่านต่อที่นี่

ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

วรรณกรรม เป็นเรื่องแต่งที่ถ่ายทอดความจริงความเป็นมนุษย์  ไม่มีดีไม่มีชั่วแค่“เป็น” การออกแบบการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมจึงซ่อนไว้ด้วยเจตนาลึก ๆ คือ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ชีวิต ได้ใคร่ครวญชีวิตได้เข้าใจชีวิต และได้ใช้ชีวิต แม้ผ่านมา 15 ปีแล้ว แต่เรื่องราวของชีวิตก็ยังสดใหม่อยู่เสมอ แม้แต่ผู้คนที่ตายจากไปนานแล้วแต่เรื่องราวของพวกเขาที่อยู่ในวรรณกรรมก็ยังสดใหม่เสมอ โลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาเสมอ

                                                                                                                                                                                                                             อ่านต่อที่นี่


PBL สู่ฐานสมรรถนะ

หลักการสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะประสบผลสำเร็จ  คือ  

การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นองค์รวมและเป็น Active  learning

หน่วยบูรณาการ   PBL  จะนำท่านไปถึงการจัดการเรียนรู้ และการ

ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป็นหัวใจของสมรรถนะ  


                                                                                           อ่านต่อที่นี่
อนุบาลจิตศึกษา

    ความเข้าใจต่อมนุษย์เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเรื่อง   Self  และ   EF ความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้อนุบาลก็เปลี่ยนไป   สิ่งสำคัญมากมายต้องก่อร่างสร้างขึ้นตอนอนุบาล  หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจกระบวนการจัดประสบการณ์ที่จะพัฒนาทั้ง Self, EF, และพัฒนาการทั้งสี่ด้าน 

                                                                                                                                                                               อ่านต่อที่นี่คณิตศาสตร์ Pro active

      การสอนคณิตศาสตร์ แบบ Pro-active ไม่สอนวิธี แต่สร้างกิจกรรม

ให้ผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหา  มุ่งให้เข้าใจในคณิตศาสตร์ และให้เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่นทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการมองเห็นแบบรูป   ทักษะการสื่อสาร   ทักษะการให้เหตุผล  ทักษะการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา ฯลฯ

                                                                                            อ่านต่อที่นี่

แนะนำหนังสือ

โรงเรียนนอกกะลา

ภาคปาฏิหาริย์

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

จิตศึกษา

พัฒนาปัญญาภายใน

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

วุฒิภาวะ

ของความเป็นครู

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

Digital Disruption 

การศึกษาล้าสมัยฯ 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

แผนการจัดกิจกรรม

จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม