About

    โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในสังกัดของ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์

        ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา โดยการ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 จำนวน 3 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คัดเลือกเด็กจากเด็กทั่วไปโดยวิธีจับฉลาก นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ข้อพิจารณาที่สำคัญคือ ผู้ปกครองต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา เป็นผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนฯ และเปิดทำการเรียนการสอนครบ 11 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1–2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่าง เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ถึงปัจจุบัน ในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีครู 30 คน รับนักเรียนโดยการจับฉลาก โรงเรียนฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 50.2 ไร่ ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเงินของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา สร้างเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546

        ตั้งแต่เริ่มต้น นายเจมส์ คลาร์ก เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องการลงทุนก่อสร้างโรงเรียน และสิ่งสนับสนุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เป็นจำนวนเงินประมาณ 52.5 ล้านบาท นอกจากนั้น นายเจมส์ คลาร์ก ยังสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ ปี 2546 - 2553 เป็นเงิน 52.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ นายเจมส์ คลาร์ก สนับสนุนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาถึงปัจจุบันเป็นเงินทั้งสิ้น 105 ล้านบาท


    นวัตกรรมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 

“อนุบาลจิตศึกษา”

พัฒนาแนวคิดอนุบาลจิตศึกษาโดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งแต่ปี  2554 โลกไม่ได้เป็นของผู้ใหญ่ เด็กทุกคนจึงมีสิทธิ์และมีอิสระที่จะเติบโตเป็นตนเอง  เพื่อเป็นคนของโลกอย่างสมศักดิ์ศรี

ตั้งแต่แรกเกิดจนสามขวบเด็กจะใช้พลังการเรียนรู้จากภายในตนซึ่งมีมาแล้วตามธรรมชาติ  เพื่อเรียนรู้โลกด้วยอัตราเร่ง  พวกเขาเรียนรู้ที่จะพลิกตัว คืบคลาน  ยืน  เดิน  และวิ่งได้ภายในไม่กี่เดือน  

ก่อนสามขวบพวกเขาสื่อสารอย่างได้ความ  สามารถพูดได้  เข้าใจความหมายของเสียงของคำหลายร้อยจนถึงพันคำ  เข้าใจภาษากาย  ภาษาตา หรือสัญญะอื่น ๆ  อีกมาก  ทั้งใช้ภาษาพูดด้วยการวางตำแหน่งคำนาม คำกริยา คำบุพบท หรือคำสันธานตามหลักภาษาเบื้องต้นได้ถูกต้อง  รู้จักปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นได้ตามระยะของความสัมพันธ์  ทั้งดำรงตนอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของสภาพแวดล้อมนั้นได้อย่างดี  

พลังเรียนรู้ภายในอันลึกลับนี้เป็นแบบเฉพาะตน  มีมาตามธรรมชาติ  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นเพียงผู้สนับสนุนพลังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้นั้นเท่านั้น  ไม่ใช่ผู้สอน

พลังการเรียนรู้ตามธรรมชาตินี้หดหายเมื่อถูกสอน ในโรงเรียนหรือชั้นอนุบาลจึงไม่ใช่โรงสอน  ครูจึงไม่ใช่ผู้สอนหลัก  เด็กจะเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมบริบทแวดล้อมที่เรียกว่าสนามพลัง   ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่เสมือนบ้าน  มีผู้คน  มีสิ่งของ  มีกิจกรรมของชีวิตซ่อนอยู่  ทั้งงานบ้าน  งานสวน  งานครัว  เด็กจะเรียนรู้การดำเนินชีวิตจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นผ่านภาษาภายใต้วิถีวัฒนธรรมของโรงเรียน  การออกแบบวิถีวัฒนธรรมจึงสำคัญยิ่งกว่าการออกแบบกิจกรรม  และ  ครูจะเป็นผู้สนับสนุนพลังการเรียนรู้ภายในอันลึกลับของเด็กแต่ละคน  ต้องไม่ใช่ผู้สอนที่คอยสอนสิ่งเดียวกันให้กับทุกคน

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 162 ม.13 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 

ติดต่อ งานอบรม/ศึกษาดูงาน ครูต๋อย 

เบอร์โทร : 065-503-2522 

Email : pantippa@lpmp.org

QR-CODE งานอบรม

แผนที่ตั้งโรงเรียน