จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ

หนังสือ  จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  1  :  2549

พิมพ์ครั้งที่  2  :  2554  

พิมพ์ครั้งที่  3  :  2563

พิมพ์ครั้งที่  4  :  2564

พิมพ์ครั้งที่  5  :  2565

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN   978-616-202-485-6 

จำนวน 164 หน้า

โชคดีที่ได้ตื่นตอนเช้า ตั้งแต่ตื่นตาเช้า เราแต่ละคนล้วนได้พบพานกับเรื่องราวมากมาย มากมายเสียจนไม่อาจจดจำได้ แล้วเราก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านั้น เป็นเรื่องราวจากเช้าวันหนึ่งจวบจนวันที่เราปิดเปลือกตาสุดท้าย