วุฒิภาวะของความเป็นครู

ชื่อหนังสือ วุฒิภาวะของความเป็นครู

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 1-4  : 2556    

พิมพ์ครั้งที่ 5     : 2558   

พิมพ์ครั้งที่ 6     : 2559   

พิมพ์ครั้งที่ 7-8  : 2560 

พิมพ์ครั้งที่ 9     : 2561  

พิมพ์ครั้งที่ 10    : 2561  Vol.5.0

พิมพ์ครั้งที่ 11    : 2562  Vol.5.0 

พิมพ์ครั้งที่ 12    : 2562  Vol.5.0 

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-395-977-5

จำนวน 230  หน้า

เด็กทุกคนเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลได้มอบให้กับโลก มือของครูมีโอกาสได้สัมผัสได้ปั้นแต่งให้งดงามขึ้น งานครูจึงเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมักจะกระทำด้วยความนอบน้อม ความเคารพ และความศรัทธา วิเชียร ไชยบัง หนังสือเล่มนี้ (และเล่มอื่นๆ ของครูวิเชียร ไชยบัง) จึงเป็นหนังสือ ชี้สัมมาทิฐิทางการศึกษา  เพื่อเป็นแรงเล็กๆ แรงหนึ่ง  ในการขับเคลื่อนระบบ การเรียนรู้ของไทยออกจากมิจฉาทิฐิ มิจฉาทิฐิที่ครอบงำวงการศึกษาไทยอยู่ในปัจจุบัน  คือหลงวุ่นวาย อยู่กับการสอน  กลัวสอนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดเอาไว้ระบบการศึกษาจึงยึดกระบวนทัศน์ “เน้นการสอน” อย่างเหนียวแน่น ในขณะที่โลกเขารู้กันนานแล้วว่าต้องเปลี่ยนไปใช้กระบวนทัศน์ “เน้นการเรียน” เน้นทั้งการเรียนรู้ของศิษย์และของครู

                                                                                                                  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช